Errors fent la preinscripció
  • {{e}}
Resguard de la preinscripció
Codis específics
Tipus de casal i descomptes
  • Els descomptes no són acumulables
  • Caldrà presentar l'acreditació corresponent per a què siguin aplicables
  • Si es demana descompte per germans, cal que tinguin el mateix Tutor 1
Dades de la família
Criteris de prioritat
  • Estic empadronat a Palamós. L’Ajuntament comprova si el nen/a te el Padró amb una antiguitat mínima de 2 anys, o bé consta al Padró amb un tutor que en tingui la guarda legal.
  • Treballo a Palamós. Documentació acreditativa: Contracte laboral.
  • Tinc la propietat a Palamós. Documentació acreditativa: Rebut de l'IBI a nom d'un dels tutors.

La suma dels ingressos anuals de la unitat familiar és igual o inferior a 19.919,32€.

En cas que sigui necessari caldrà acreditar-ho.
Només es demanarà aquesta documentació en el cas que hi hagi més persones inscrites que places disponibles. La puntuació final a tenir en compte per establir la llista d'accés a les places del servei serà la resultant de la suma dels blocs A+B+C tenint en compte que en cada bloc només es podrà obtenir puntuació per un dels criteris. Els casos d'empats a punts per atorgament de places o per confegir la llista d’espera es resoldran per sorteig.
Dades del participant
Observacions generals i medico sanitàries
Autoritzacions
Dades funcionals
Modalitat {{s.nom}}
{{M.nom}}
{{R.nom}} {{getPreu(getId(M.id, R.id, S.id))}}€

TOTAL A PAGAR: {{D.TotalPagar}}€

PUNTUACIÓ: {{D.Prioritat}} punts

 Confirmo que les dades entrades són correctes
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat JOVENTUT responsabilitat de l’Ajuntament de Palamós, i seu social a Carrer Major, 56 , 17230 Palamós (GIRONA). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les preinscripcions al casal d’estiu. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que finalitzi l’activitat. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer Major, 56 , 17230 Palamós (GIRONA). O bé per correu electrònic ajuntament@palamos.cat S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@palamos.cat
 Confirmo que he llegit el text de protecció de dades i l'accepto